Sunday, 3 December 2017

6.3 ஆற்றாமை

ஆற்றாமை

ஏழுவினும் வலிய மனத்தினேன்
மலஞ்சார் ஈயினம் நாயினும் இழிந்தேன்
புழுவினும் சிறியேன் பொய்விழைந் துழல்வேன்
புன்மையேன் புலைத்தொழில் கடையேன்
வழுவினும் பெரியேன் மடத்தினும் பெரியேன்
மாண்பிலா வஞ்சக நெஞ்சகக்
குழுவினும் பெரியேன் அம்பலக் கூத்தன்
குறிப்பினுக் கென்கட வேனே


அடியேன் தூணை விட கடினமான வன்மையுடைய
மனம் கொண்டவன்! கூட்டமாக கூடி மலம் உண்ணும் ஈயை
விடவும் தனித்திருந்து மலம் உண்ணும் நாயை விடவும்
கேவலமானவன்!  புழுவை விட சிறியவன் அற்பன்! பொய்
பேசி பொய் வாழ்க்கை வாழ்பவன்! புல்லறிவாலன்!கொலை புலை
இயற்றும் புலையனை விட தரம் தாழ்ந்தவன்! எல்லா குற்றமும்
பஞ்சமா பாதகமும் செய்வதில் நான் தான் பெரியவன் ! அறிவில்லாத
முட்டாளும் நானே! நல்ல பண்பு இல்லாத மரியாதை தெரியாத வஞ்ச நெஞ்சமுடையவன் !

இப்படி பட்ட மகா கேவலமான யான், அற்புத அம்பலத்தில் நடமாடும் சிவத்தை அடைய அவர் அருள்பெற என்ன செய்ய வேண்டுமோ!? ஒரே வழி!
நம்கண்மணியில் நடனமிடும் சிவத்தை உணர்ந்து "சும்மா இரு" ந்தாலே போதும்!


Friday, 24 November 2017

6.2 திருச்சிற்றம்பலத் தெய்வமணி மாலைஅகர நிலை விளங்கும் சத்தர்கள் அனைவருக்கும் அவர்பால்
அமர்ந்தசக்தி மாரவார்கள் அனைவருக்கும் அவரால்
பகரவரும் அண்டவகை யனைத்தினுக்கும் பிண்டப்
பகுதிகளங் கனைத்தினுக்கும் பாதங்களைத் தினுக்கும்
இகரமுறு முயிர்எவைக்கும் கருவிகளங் கெலைக்கும்
எப்பொருட்க்கும் அனுபவங்கள் எவைக்கும்முக்தி யெவைக்கும்
சிகர முதற் சித்தி வகை யெவைக்கும் ஒளி வழங்கும்
திருச்சிற்றம் பலந்தனிலே தெய்வமொன்றே கண்டீர்

அ வாகிய வலது கண் ஞான சக்தி விளங்கும் சத்தர்கள்
மும்மூர்த்திகள் பஞ்ச மூர்த்திகள் மற்றும் அவர்கள் தேவிமார்கள்
அனைவருக்கும் இவர்களால் தோற்றுவைக்கப்பட்ட அண்டங்கள்
அனைத்துக்கும் அவற்றுள் பொருந்தி விளங்கும் பிண்டப்பகுதி
அனைத்துக்கும் , இந்திரன் முதலான தேவர்கள் உறையும் பதங்கள்
யாவற்றுக்கும், இம்மண்ணுலக உயிர் அனைத்திற்கும், இவைகளுக்கமைந்த
உடற்கருவிகள் அனைத்திற்கும் பொருள்வகை யாவற்றுக்கும், அவற்றால்
அனுபவிக்க படும் அனுபவங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் முடிவில்
பெறக்கூடிய முக்திவகை யாவற்றுக்கும் ஒளியையும் பயனையும்
நல்குவது தில்லை சிற்றம்பலத்திலே  - தில்லை வெளியை கொண்ட
சின்ன அம்பலமான கண்களிலே ஒளியாக காட்சி தரும் சிவம்
- தெய்வம் ஒன்றே என்ற உண்மையை காணப்பீராக! கண்ணால்!
உணர்வீராக! 

Gnana Sarguru Sivaselvaraj
www.vallalyaar.com

Sunday, 22 October 2017

6.1 பரசிவ வணக்கம் - ஆறாம் திருமுறைஎல்லாம் செயல்கூடும் என்னாணை யம்பலத்தே
எல்லாம்வல் லான்றனையே ஏத்து

எல்லாம் வல்லவன்! எங்கும் நிறைந்தவன்! இறைவன் ஒருவரே!
அவர் அம்பலத்தில் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்! நம் கண்களில்
மணியில் ஒளியாக, எல்லோரும் அறிய
அம்பலமாக , அந்த அம்பலத்தில்
ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்! அவரை பணிந்து, நினைந்து உணர்ந்து தவம்
செய்தால் ஒளியை கண்ணிலிருந்து உள்வழி அக்னிகலையை கூடிபின்
மேலேற்றினால் நமக்கு எல்லாம் செயல்கூடும்! என்மீது ஆணை என்று
திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் இராமலிங்க சுவாமிகள் அருளியிருக்கிறார்.


ஞான சற்குரு சிவசெல்வராஜ்

Thursday, 31 August 2017

55. நாடக விண்ணப்பம்

மடுக்கும் நீர்உடைப் பாழ்ங்கிண றதனுள்
வழுக்கி வீழ்ந்தவன் வருந்துறா வண்ணம்
எடுக்கின் றோர்என இடையிற்கை விடுதல்
இரக்கமுள்ளளவர்க் கியல்பன்று கண்டீர்
தடுக்கி - லாதெனைச் சஞ்சல வாழ்வில்
தாழ்த்து லார் தோழும் ஒற்றியூர் உடையீர்
ஞான நாடகம் நவிற்றுகின் றீரே

பாழுங்கிணற்றில் வீழ்ந்த ஒருவனை காப்பாற்ற தூக்கி
பாதியில் கைவிட்டால் அது இரக்கமுடையவர் செயலாகுமா?
அதுபோல துன்பத்தில் அழுந்தி பரிதவிக்கும் என்னை மீண்டும்
மீண்டும் துன்பத்தில் ஆழ்த்துவது அழகாகுமோ! இறைவா இது
உன் கருணைக்கு தகுமோ? என்துன்பமெலாம் நீக்கி வினைமாற்றி
உன்னடி சேர அருள்புரி நடுக்கிலார் தொழும் ஒற்றியூர் உடையீர்!
இறைவனை தன் கண்மணியில் ஒளியாக கண்டு தொழும் அடியார்கள்
எதைக்கண்டும் நடுங்க மாட்டார்கள். எதற்கும் பயப்படமாட்டார்கள்,
அவர்கள்தான்  மெய்யடியார்கள்! "நாமார்க்கும் குடியல்லோம் நமனை
அஞ்சோம்"என நாவுக்கரசர் நாம் யாருக்கும் அடிமையில்லை
எமனைக் கண்டு பயமில்லை என உறுதியுடன் கூறுகிறார்!
"பணியோம் ஒருவரை நின் பத்ம பாதம் பணிந்த பின்னே" என
அபிராமி அன்னையை பணிந்த நான் உலகில் வேறு எவரையும்
பணியமாட்டேன் என்று நெஞ்சை நிமிர்த்தி கூறுகிறார்! பயம் கடுகளவேனும்
இல்லாதவனே ஞானி! ஞானிகளின் இயல்பே இதுதான்! நாம் ஞானம் பெற
நம்முள் இறைவன் ஆடும் நாடகம் வினைகள் தந்து நம்மை செம்மைப்படுத்துவதுதான்!
நம்மை செம்மைப்படுத்துவது தான்! நம்மை காத்தருள்வதுதான்! ஞான நாடகம் இது!

ஞான சற்குரு சிவசெல்வராஜ்
www.vallalyaar.com

56 கொடி விண்ணப்பம்


56 கொடி விண்ணப்பம்
மாலை ஒன்றுதோள் சுந்தர பெருமான்
மணத்தில் சென்றவன் வழக்கிட்ட தெனவே
ஓலை ஒன்று நீர் காட்டுதல் வேண்டாம்
உவந்து தொண்டன்என் றுரைப்பிரேல் என்னை
வேலை ஒன்றல மிகப்பல எனினும்
வெறுப்பி லாதுளம் வியந்துசெய் குவன்காண்
சோலை ஒன்றுசீர் ஒற்றியூர் உடையீர்
தூய மால்விடைத் துவ சக்தி னீரே

இறைவா உன் வன் தொண்டனுக்காய் ஓலைகாட்டி வழக்கிட்டு
ஆட்க்கொண்டாயே அடியேனை உன் தொண்டனாக்கி பணியிட்டால்
எவ்வேலையும் உன் அருள் வலத்தால் உவப்புடன் பணிசெய்வேன்!
நந்தி கொடியுடைய சிவமே அருள்புரிக! ஒற்றியூர் உறையும் சிவம்
சிவந்தமேனியான்! பொன்னர் மேனியன்! அவன்தான் வாகனம் நந்தி
வெள்ளை நிறம்! அவன் இடப்பாக அம்மை சக்தி பச்சைநிறம்! நம்
தியானத்தில் இவ்வண்ண ஒளிக்காட்சிகளை காணலாம்!

இரண்டாம் திருமுறை 56 பதிகங்கள் பூரணம்.

ஞான சற்குரு சிவசெல்வராஜ்
www.vallalyaar.com

54 திருவண்ண விண்ணப்பம்


கண்ணப்பா என்றருளும் காளத்தி அப்பாமுன்
வண்ணப்பால் வேண்டும் மதலையைப்பால் வாரிதியை
உண்ணப்பா என்றுரைத்த ஒற்றிஅப்பா வந்தருள
எண்ணப்பா என்றழும்இல் ஏழைமுகம் பாரோமோ

திண்ணப்பர்  கண்ணை அப்பியதால் சிவனால் கண்ணப்பா
என்றழைக்கபட்டார். "காளத்தியான் அவன் என் கண்ணில் உள்ளான்
காண்"என்று திருநாவுக்கரசர் கூறுகிறார். கண்ணப்பருக்கு அவர்
கண் ஒளி-சிவமே அருள்பாலித்து! இதுபோலவே மகாவிஷ்னு
சிவனை அர்ச்சிக்க மலர் இல்லாமல் 1000-வது மலராக தன் கண் மலரை
எடுத்து அர்ச்சித்தார் அல்லவா!? சிந்தியுங்கள்! புராணம் கூறுவது கதை மட்டுமல்ல!

பக்தி மட்டுமல்ல! ஞானமும் கூடத்தான்! நமக்கு நல்ல பாடந்தான்! பால்
வேண்டி அழுத உபமன்யு என்ற பாலனுக்கு திருப்பாற்கடலை கொடுத்து
அருந்தச்சொன்னாராம் சிவன்! சீர்காழியிலே அழுத பிள்ளை சம்பந்தனுக்கு
பால் கொடுத்து ஞான சம்பந்தர் ஆக்கியருளினார் சிவசக்தி, அருளியது யார்
ஒற்றியப்பர் - கண்மணியிலே ஒற்றியிருக்கும் ஜோதி! சீர்காழியிலே தோணியப்பர்  தோணிபோல உள்ள கண்ணில் உள்ள ஜோதி! கண்ணில் குடியிருக்கும் கடவுள் கருணையால் அழுதவர்க்கெல்லம் அழுது படைப்பான்! நாம் அழுதால் நமக்கு கிட்டும் அமுதம்! எனக்கும் அருள வேண்டும் இறைவா!

நச்சை மிடற்றணிந்த நாயகனே ஓர்பாகம்
பச்சை நிறம் கொண்ட பவளத்தனிமலையே - பாடல் 8

நச்சு ஆகிய மும்மலத்தை கண்டத்தில் கொண்ட கண்மணியே! மணியை
எண்ணி தவம் செய்தால் பச்சை நிற ஒளியும் பின் சிவப்பு நிற ஒளியும்
காணலாம். இது அனுபவ உண்மை! மலையே என்றது கண்மணியையே! 

ஞானசற்குரு சிவசெல்வராஜ்

Wednesday, 30 August 2017

53 பொருள் விண்ணப்பம்

இரண்டாம் திருமுறை

உலக வாழ்க்கையின் உழலும்என் நெஞ்சம்
ஒன்று கோடியாய் சென்று சென்று உலைந்தே
கலக மாயையில் கவிழ்க்கின்ற தெளியேன்
கலுழ் கின்றேன் செயக்கடவதொன் றறியேன்
இலகும் அன்பர்தம் எய்ப்பினில் வைப்பே
இன்ப வெள்ளமே என்னுடை உயிரே
திலகமே திரு ஒற்றி எம் உறவே
செல்வமே பர சிவ பரம்பொருளே 

உலக வாழ்க்கையில் உழலும் என் மனமானது ஒரு கோடியாய்
மேலும் மேலும் குற்றங்களை செய்து வினைகளை சேர்த்துக்
கொள்கிறது! கடவுளே நான் என்ன செய்வேன். உன்னை நாடிடும்
அன்பர் உள்ளத்தில் ஒளிர்பவனே இன்ப வெள்ளமே! என் உயிரே
திலகம் போல் உள்ளே புள்ளி வடிவில் விளங்கும் ஜோதியே!
என்கண்மணியே எனக்கு உறவே என் செல்வமே பரசிவமான
பரம்பொருளே.

ஓது மாமறை உபநிடதத்தின் உச்சி மேவிய வச்சிரமணியே - பாடல் \

நான்கு வேதங்களிலும் அதன் விளக்கமாம் உபநிடதங்களிலும்
எல்லாவற்றிக்கும் மேலாக சொல்லபடுகின்ற வைரமணி போல்
ஒளி வீசி கொண்டிருப்பது நமது கண்மணி ஒளி ஒன்றைப்பற்றியே!

ஞான சற்குரு சிவசெல்வராஜ்
www.vallalyaar.com